خانه - آرشیو برچسب: Battle of Fornost

آرشیو برچسب: Battle of Fornost

نبرد فورنست (شاخص‌ترین نبرد در پایان قلمرو پادشاهی شمال)

در سال  ۱۹۷۴ دوران سوم کشور آرتداین از بین رفت و همراه با آن آخرین پادشاهی دونه داین شمالی نیز نابود شد. سپاهیان آنگمار و متحدینش به سرزمین‌های شمالی تجاوز کردند و پایتخت دونه داین را در فورنست اشغال کردند و آردویی پادشاه آنجا به مناطق یخبندان شمالی فرار کرد. به نظر می‌آید این زمانی است که پادشاه جادوپیشه به پیروزی دست یافته است.

در سالهای بعد اگرچه ورق برگشت ولی دیگر برای نجات بقایای قلمرو پادشاهی شمالی دیر شده بود. ناوگان بزرگی از کشتی‌ها که با خود جنگجویان گوندر را تحت فرماندهی ژنرال ائارنور بزرگ به شمال می‌بردند به سوی بندر میتلوند رهسپار شدند. الف‌های لیندون و بازماندگانی از کشور دونه داین شمالی نیز به این سپاه پیوستند. آنها به سوی شرق رهسپار شدند تا انتقام کشته شدن آرتداین را از دشمن بگیرند.

آنها با سپاهیان پادشاه جادوپیشه نه در خود فورنوست بلکه در دشت‌های شمالی نزدیک به دریاچه ایوِندیم  روبرو شدند. به کمک مهارت سپاهیان ژنرال آئارنور و نیروهایی که از خارج ریوندل به فرماندهی گلورفیندل به آنجا گسیل شده بودند، سپاهیان دونه داین همراه باالف‌ها پیروزی نهایی را از آن خود کردند و سپاهیان آنگمار فرار را بر قرار ترجیح دادند. پس از یک تعقیب طولانی پادشاه جادوپیشه در تاریکی شب ناپدید شد. گلورفیندل به روشنی پیشگویی کرد که نمی‌توان او را به دست مردان ساقط کرد، بعداً در جنگ حلقه دیدیم که حق با او بوده است.

جنگ فورنست به طرق بسیار مهمی تاریخ آینده سرزمین میانه را رقم زده است. عمده‌ترین تاثیری که در عصر حاضر می‌توانیم در باره اش حدس بزنیم چنین است : این جنگ سرزمین گوندور را از پادشاهانش محروم کرد. وقتیکه پادشاه جادوپیشه به جنوب گریخت و سرانجام به موردور آمد، فراموش نکرده بود که به دست ائارنور مغلوب شده است. سال‌ها بعد ائارنور پادشاه گوندور شد و پادشاه جادوپیشه او را به نبرد تن به تن فراخواند. او ابتدا سرباز زد ولی سال‌ها بعد دوباره پادشاه جادوپیشه او را به این کار دعوت کرد که این بارائارنور پذیرفت. وقتیکه سوار بر اسب به سمت میناس مورگول می‌راند، توسط نزگول ربوده شد و دیگر خبری از او بدست نیامد. او آخرین پادشاهی بود که حدود هزار سال پس از جنگ حلقه به عنوان آخرین پادشاه، به قلمرو جنوبی فرمان راند.

توضیحات :

جنگ اصلی در دشت‌های بین دریاچه اویندم و جلگه های شمالی به وقوع پیوست اما درگیری‌ها در مناطق دیگر نیز ادامه یافت. با عقب نشینی جناح شرقی از میدان نبرد به سوی خود فورنوست، نیروهای آنگمار به دام افتادند و تارو مار شدند. پس از این، پادشاه جادوگرپیشه تا آنجا که مقدور بود اندکی تجدید قوا کرد و به سمت کارن دُم عقب نشینی کرد. وقتیکه توسط افراد آئارنور و گلورفیندل گیر افتاد اینبار در عوض به مناطق دوردست جنوبی فراری شد.