خانه - آرشیو برچسب: Azaghâl

آرشیو برچسب: Azaghâl

آزاگال (ارباب به‌لگاست)

دورف شریف و ارباب به‌لگاست در انتهای دوران اول. تلخارِ آهنگر از آهن طلا کلاهخودی به شکل سر گلارونگ به عنوان تاج برای او ساخته بود. هنگام سفری به شرق بلریاند، او و گروهش در شبیخون اورک‌ها گرفتار شدند، اما مدهراس و مردمش به نجات او آمدند. او به نشانه‌ی قدردانی کلاهخود را به مدهراس بخشید. و بدینسان این کلاهخود بدل به ارثیه خاندان هادور شد: کلاهخود اژدهای دورلومین.
وقتی مدهراس اتحادی برای مبارزه با مورگوت تشکیل داد، آزاگال و دورف‌هایش همرزم او در این راه شدند. در نیرنایت‌آرنودیاد آنان با گلارونگ رودررو شدند و با تبرهای خود به جنگش رفتند. در انتها هنگامی که اژدها دورف را به زمین زد و بر روی او خزید، ارباب دورف در آخرین دم چاقوی خود را به شکم گلارونگ فرو کرد و چنان زخمی به او زد که ناچار به ترک نبرد شد. پس از مرگ آزاگال دورف‌های به‌لگاست از نبرد کناره گرفتند، جنازه او را بدوش گرفته و به آرامی و مرثیه‌خوان از صحنه نبرد بیرون رفتند.
نکته:
هرچند شواهد در این مورد اندک است، اما در جلد ۱۲ تاریخ سرزمین‌میانه، شهرهای ناگرود و به‌لگاست محل سکنای قبایل دورفیِ فایربیرد و برادبیم توصیف شده است. با توجه به ترتیب نامگذاری بنظر می‌رسد به‌لگاست قلمروی دورف‌های برادبیم بوده.