خانه - آرشیو برچسب: Archet

آرشیو برچسب: Archet

آرچت (روستایی جنگلی در سرزمین بری)

زمان: نامعین است، اما ظاهرا قبل از سال ۱۳۰۰ دوران سوم، تاسیس شده باشد.

موقعیت: در لبه ی چت وود، تا شرق بری

نژاد: انسان ها و هابیت ها

فرهنگ: مردم سرزمین بری

معنی: در زبان انگلیسی قدیم، ar-cæt به معنای لبه ی جنگل است.

جایگاهی دور دست در سرزمین بری، روستایی است، در میان درختان در کناره ی جنگل چت وود که کمی در شرق بری قرار دارد. زمانی که آراگورن و هابیت ها، بری را به مقصد ریوندل ترک کردند، شروع به حرکت به سمت آرچت کردند تا دور از چشمان مردم بری به حرکت خود ادامه دهند و آنها را به اشتباه بیاندازند، همچنین آنها قبل از اینکه به روستا برسند به داخل چت وود پیچیده بودند.

بعدها در نبرد حلقه، جنگل اطراف آرچت، مسکنی برای یاغیان و راهزنان شده بود. در زمستان بود که این مردان سعی کردند تا به بری حمله کنند، اما از بری دفاع شد. همدستان آنان بین اهالی بری، هری گوتلیف و بیل فرنی، به همراه آنها فرار کردند و ظاهرا به اردوی آنان نزدیک آرچت پیوستند.