آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Arassuil

آرشیو برچسب: Arassuil

آراسویل (یازدهمین سر کرده ی شمال)

یازدهمین فرمانده ی دونه داین شمالی، پسر و وارث آراهاد دوم بود. در طول فرماندهی آراسویل سرزمین های شمالی با مشکلات بزرگی روبرو شد. ارک ها از کوه های مه الود تاخت و تاز وسیعی به سرزمین های غربی داشتند و توسط نیروهای آراسویل و نگهبانان خانه ی الروند به عقب رانده شدند. فرماندهی پس از آراسویل به فرزندش آراتورن اول انتقال یافت.

ادامه مطلب »