خانه - آرشیو برچسب: Aranuir

آرشیو برچسب: Aranuir

آرانویر (سومین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: از سال ۲۰۸۴ دوران سوم تا ۲۲۴۷ دوران سوم (او به مدت ۱۶۳ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۱۷۷ دوران سوم (به مدت ۷۰ سال حکم راند).
نژاد : انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : دونه داین شمالی
خانواده : خاندان ایسیلدور
معنی : آرا به معنای نجابت اشاره دارد و قسمت دوم nuir معنای مشخصی ندارد.
عناوین: فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور.

پدربزرگ آرانویر، آرانارت بود، اولین سر کرده ی دونه داین، کسی که سقوط آرتداین به دستان شاه جادو پیشه را با چشمان خودش دیده بود، و همین طور پس از آن، رانده شدن شاه جادوپیشه از سرزمین های شمالی را نیز شاهد بوده است. آرانویر پسر آراهایل، وارث آرانارت، تقریبا یک قرن بعد از این اتفاقات به دنیا آمده است، کمی بعد از زمانی که به صلح مراقبت شده مشهور شد، و آن صلح در تمام سال های حکم رانی و زندگی اش ادامه داشت. آرانویر سرکردگی را در سن ۹۳ سالگی از پدرش به ارث برد و بواسطه ی زندگی طولانی مردمش تا وقتی که به سن ۱۶۳ سالگی رسید بر آنان حکم راند.
آرانویر برای ۷۰ سال بر دونه داین حکم راند. پس از او پسرش آراویر فرمانده ی دونه داین شد.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرانویر تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد دوازدهم بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد که با توجه به اینکه سند کاملا قابل اطمینانی نیست، نمی توان بطور قطع در مورد تاریخ تولدش سخن گفت.
  2. بخش دوم نام آرانویر، nui احتمال دارد به زبان الف های خاکستری (سیندارین) باشد.به معنای ایده ها و افکار که نشان می دهد آرانویر به مردی باهوش شهره بوده است اما این تنها یک حدس است.