خانه - آرشیو برچسب: Angamaitë

آرشیو برچسب: Angamaitë

آنگامایته (رهبر دزدان دریایی اومبار)

یکی از نوادگان کاستامیر غاصب.آنگامایته همراه با سانگاهیاندو، از دیگر نوادگان کاستامیر، قدم به قدم از جد خائن خود پیروی کرد.. او دزدان دریایی اومبار را در تهاجم به بندر پلارگیر که متعلق به حکومت گوندور بود، رهبری کرد. جایی که آن‌ها موفق به غارت شهر و کشتن پادشاه گوندور، میناردیل شدند. آنگامایته از کلمه ای الفی به معنی دست آهنی گرفته شده است.
یادداشت:
می دانیم که آنگامایته و سانگاهیاندو از نوادگان کاستامیر بودند کسی که دو قرن قبل از آنها تاج و تخت گوندور را غصب کرده بود. راهی وجود ندارد که مطمئن باشیم که این دو پدری یکسان (و یا حتی پدربزرگی یکسان) داشتند اما این حقیقت که آن‌ها حاکمانی مشترک بودند دلالت بر این دارد که آن‌ها ارتباط نسبتاً نزدیکی با هم داشتند. به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد آن‌ها برادر بودند