خانه - آرشیو برچسب: Adurant

آرشیو برچسب: Adurant

رودخانه آدورانت (جنوبی ترین انشعاب گلیون)

جنوبی ترین رود بین هفت رودخانه ی اوسیریاند که جزیره تول گالن در آن واقع بود

نکته

  1. نام این رودخانه به این خاطر است که در میانه ی مسیرش به دو جریان تقسیم می شود و جزیره ی طویلی را در بین این دو شاخه ی رودخانه می سازد. دو شاخه ی رود بعد از گذشتن از جزیره، بار دیگر به هم می پیوندند تا این که آدورانت به رود گلیون بریزد.