آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا - ماهنامه آردا – شماره ۲۲

ماهنامه آردا – شماره ۲۲

ماهنامه آردا – شماره ۲۲
۹۴۳ Downloads

مشتمل بر:

  • مقایسه داستان و شخصیت تالیون با شخصیت های تالکین (سایه موردور؛ خیلی دور، خیلی نزدیک)
  • آثار کاربران
  • تحلیل و معرفی شخصیت فلادریف پوست درختی
  • مصاحبه با شخصیت های تالکین (یاوانا کمنتاری)
  • بهار می آید

درباره الوه