آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا - ماهنامه آردا – شماره ۴

ماهنامه آردا – شماره ۴

ماهنامه آردا – شماره ۴
۱۱۳۹ Downloads

متشمل بر:

  • بررسی آثار تالکین از دیدگاه فلسفی توسط کاربر hamid stromcrow
  • بررسی دوبله ی آثار تالکین در ایران توسط کاربر لرد الروند
  • بررسی هابیت سفری غیر منتظره از دیدگاه کاربر آر-فارزون
  • مصاحبه با کاربر لوبلیا
  • داستان کوتاه درد شیرین
  • شعر آنجا وبازگشت دوباره

درباره الوه