آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - تاریخ سرزمین میانه - آردا، حلقه مورگوت

آردا، حلقه مورگوت

آردا، حلقه مورگوت
۱۸۰۶ Downloads

برای درک درست از میزان قدرت ملکور و نحوه تاثیرگذاری وی بر آردا، مطالعه تکه‌هایی از بخش اسطوره تغییر یافته امری الزامی است. این مقاله ترجمه چندین قسمت از بخش پنجم جلد دهم تاریخ سرزمین میانه، حلقه مورگوت، است که پس از پایان ترجمه‌ها و یادداشت‌ها، با نتیجه‌گیری برای نشان دادن قدرت ملکور به پایان می‌رسد.

درباره الوه