آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - گاه‌شمار ریوندل (تقویم ایملادریس)

گاه‌شمار ریوندل (تقویم ایملادریس)

تقویم ریوندل یا ایملادریس که تنها تقویم الفی ثبت شده است که به جای ۱۲ ماه، دارای ۶ ماه بوده (بیشتر شبیه به فصل).

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...