خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - ملکه زمین (کمنتاری، از نامهای یاوانا)

ملکه زمین (کمنتاری، از نامهای یاوانا)

از القاب یاوانای والا و ترجمه ای تحت الفظی از کمنتاری، کُنیه ی او.

درباره اله سار