درختان کاج

درختان معمول همیشه سبزی که در تمام سرزمین میانه یافت می‌شوند ولی به طور خاص در مناطق مرتفع دورتونیون می‌رویند. سرزمینی که نامش را از درختان کاجی که آن‌جا می‌رستند گرفته بود.

درباره اله سار