خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - مردم هالت (هالادین اهل بره‌تیل)

مردم هالت (هالادین اهل بره‌تیل)

دومین خاندان، از سه خاندان اداین که در اصل در شرق رود گلیون، در سرزمین کارانتیر، پسر فیانور زندگی می‌کردند. پس از رنج‌های فجیع به دست ارک‌ها، اربابشان هالداد را از دست دادند و دخترش هالت، تصمیم گرفت برای مردمش، سرزمینی بیابد که از آن خود ایشان باشد. آن‌ها را به سمت غرب هدایت کرد و در نهایت با اجازه‌ی شاه تین‌گول در منه‌گروت، در جنگل بره‌تیل ساکن شدند.

محل اقامت اصلی مردم هالت، محوطه‌ای محصور، روی تپه‌ی آمون اُبل، وسط جنگل بود که اِفِل براندیر می‌خواندند. در برخی داستان‌ها آمده که دروئداین هم در جنگل بره‌تیل بودند. کسانی که هالادین، برای مقابله با ارک‌هایی که از شمال به سرزمینشان هجوم می‌آوردند با ایشان پیمان دوستی بستند.

درباره اله سار