خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - گذرگاه سیریون (گذرگاه شمالی که اولین میناس تیریت از آن مراقب می‌کرد)

گذرگاه سیریون (گذرگاه شمالی که اولین میناس تیریت از آن مراقب می‌کرد)

گذرگاهی با دیوارهای پرشیب، بین ارد وترین و کریسائگریم، در بالا دست رود سیریون. پیشتر برج میناس تیریت آن را پاس می‌داشت.

درباره اله سار