خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوسیریاند (سرزمین هفت رودخانه)

اوسیریاند (سرزمین هفت رودخانه)

اوسیریاند سرزمینی جنگلی در شرق بلریاند بود که در میان کوهستان آبی و رود گلیون قرار گرفته بود. نام اوسیریاند که به معنی سرزمین هفت رودخانه است به دلیل جریان گلیون و شش انشعاب آن در این سرزمین به آن داده شده بود.

درباره اله سار