خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورنندیل (پسر ارشد الداکار)

اورنندیل (پسر ارشد الداکار)

اورنندیل پسر و وارث به حق الداکار، پادشاه گوندور بود. در زمان نزاعهای خانوادگی در گوندور که به تبعید الداکار انجامید، اورنندیل به دست کاستامیر غاصب اسیر و کشته شد.

درباره اله سار