خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورالد (یکی از نامهای بیشمار تام بامبادیل)

اورالد (یکی از نامهای بیشمار تام بامبادیل)

انسانهای شمالی، موجودی را که هابیتها به نام تام بامبادیل می شناختند اورالد می گفتند.

درباره اله سار