خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورالد (یکی از نامهای بیشمار تام بامبادیل)

اورالد (یکی از نامهای بیشمار تام بامبادیل)

انسانهای شمالی، موجودی را که هابیتها به نام تام بامبادیل می شناختند اورالد می گفتند.