آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورالد (یکی از نامهای بیشمار تام بامبادیل)

اورالد (یکی از نامهای بیشمار تام بامبادیل)

انسانهای شمالی، موجودی را که هابیتها به نام تام بامبادیل می شناختند اورالد می گفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...