خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نومه‌نوری‌ها (قدرتمندترین انسانها)

نومه‌نوری‌ها (قدرتمندترین انسانها)

مردمان نومه نور، از نوادگان اداین در دوران نخست، کسانی که جزیره النا به عنوان محل سکونتشان به آنان هبه گشت. آنان از والار روی برگرداندند و جزیره محل سکونتشان در سالهای پایانی دوران دوم از بین رفت.

درباره 3DMahdi