خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - مردان شمالی (گویش‌وران گفتار باستانی)

مردان شمالی (گویش‌وران گفتار باستانی)

لغتی که به نظر می‌رسد اساساً معادل «مردان شمال» باشد. آنان، مردمی بودند که در اصل، در بخش‌های شمالی سواحل آندوین زندگی می‌کردند و روهیریم از میان همین مردم شکل گرفتند. ایشان به واسطه‌ی تمایز گفتاری که با گفتار مشترک داشتند برجسته گشتند، گفتاری که تالکین نماد گویش قدیمی انگلیسی گرفته بود. خاستگاه لغاتی مانند سارومان و اورالد به شمار می‌رفت.

درباره 3DMahdi