خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نولدولانته (سقوط نولدور)

نولدولانته (سقوط نولدور)

آهنگ یا شعری ساخته شده توسط ماگلور، خنیاگر بزرگ که دومین پسر فئانور بود. نام آن معنای «سقوط نولدور» می‌دهد و مالگور در آن داستان نافرمانی فئانور را در برابر والار و آوارگی نولدور از آمان را بیان می‌سازد؛ اتفاقی که ماگلور نیز در آن حضور داشت. نولدولانته به ویژه با خویشاوندکشی را در آلکوئالونده مربوط است. که در آن فئانور نخستین کشتار الف به وسیله الف را در تاریخ رهبری کرد.

درباره 3DMahdi