خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ناب (یکی از خدمتکاران بارلی‌من باتربار)

ناب (یکی از خدمتکاران بارلی‌من باتربار)

به همراه باب، یکی از دو خدمتکار بارلی‌من باتربار در میهمان‌خانه‌ی اسبچه‌ی راهوار بری بود.

درباره 3DMahdi