بلبل‌ها

پرندگان کوچک قهوه‌ای از تیره طرقه، که برای صدای شفاف و زیبایشان معروف هستند و در حقیقت صدای آنان در هنگام شب همانند روز زیباست و سرچشمه‌ی نام آنان نیز همین است.

کلمه‌ی سینداری بلبل، تینوویل است. نامی که برن به هنگام اولین دیدار با لوتین به او داد.

درباره 3DMahdi