نسا (همسر تولکاس)

همسر تولکاس و خواهر اورومه، که میل داشت در مرغزارهای سبز والیمار برقصد.

درباره 3DMahdi