خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - کوهستان مانوه (قله شاه مهین)

کوهستان مانوه (قله شاه مهین)

نامی برای تانیکوئتیل، کوه همیشه سفید در میان کوهستان پلوری، که والینور را از شرق محافظت میکند. بر قله آن ایلمارین قرار دارد، تالارهای مانوه شاه مهین و همسرش واردا النتاری. در دامنه های این کوه و در زیر تالارهای مانوه خانه بسیاری از وانیار قرار دارد، که برای برخورداری از نور دو درخت از تیریون به آنجا آمده بودند.

درباره اله سار