خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - آیینه گالادریل (جام جهان نمای گالادریل)

آیینه گالادریل (جام جهان نمای گالادریل)

ظرف جادویی و نقره ای گالادریل است که هنگامی از آب روان پر می شود، انعکاس جادویی سطح آن اسرار مکان و زمان های دور را آشکار می سازد.

درباره اله سار