خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم غرب (نومه نوری ها و بازماندگانشان)

مردم غرب (نومه نوری ها و بازماندگانشان)

نامی که برای نومه نوری ها و بویژه بازماندگانشان که بعد از ویرانی نومه نور به سرزمین میانه آمده بودند داده شده بود. مردم غری ترجمه مستقیم نام الفی آنها “دونه‌داین” است.