خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان هالت (مردان جنگل بره تیل)

مردان هالت (مردان جنگل بره تیل)

نامی برای هالادین، دسته ای از اداین که به مردم هالت معروف بودند. اینان مردمی از دومین خاندان اداین بودند که در ابتدا در قسمتهای جنوبی تارگلیون سکونت داشتند. بعد از حمله اورکها، هالت دختر هالداد کسانی را که زنده مانده بودند به سوی غرب و بلریاند رهنمون شد و در نهایت در جنگل بره تیل ساکن شدند. آنان برای چند نسل تحت رهبری نوادگان هالداد باقی ماندند.

درباره اله سار