مردان تاریکی

انسانهایی که از نومه نوری ها نبودند.

درباره اله سار