خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ارتشبد مارک (عوانی برای رهبر نظامی روهیریم)

ارتشبد مارک (عوانی برای رهبر نظامی روهیریم)

بالاترین عنوان نظامی روهیریم. یکی از سه فرمانده مسئول جمع آوری و رهبری جنگجویان روهان در هنگام جنگ.

درباره اله سار