خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مار-نو-فالمار (خانه گم شده دونه داین)

مار-نو-فالمار (خانه گم شده دونه داین)

“خانه زیر امواج”، نامی برای نومه نور بعد از نابودی در میان تبعیدیان ساکن در سرزمین میانه.

درباره اله سار