آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماهال (نامی که دورفها به سازنده خود داده بودند)

ماهال (نامی که دورفها به سازنده خود داده بودند)

نامی میان دورفها برای آئوله والا، کسی که پدران این نژاد را در دوران کهن ساخت و دورفها او را متحرم میشمرند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...