خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - آخرین پادشاه (عنوانی پیشگویی شده برای آرودوی اهل آرتداین)

آخرین پادشاه (عنوانی پیشگویی شده برای آرودوی اهل آرتداین)

آرودوی آخرین پادشاهی بود که قبل از ویرانی آرتداین به دست شاه جادو پیشه بر آنجا فرمانروایی می کرد. به همین دلیل اغلب او را با نام آرودوی آخرین پادشاه می شناسند. ولی این عنوان صرفا” به خاطر نقش او در تاریخ نبوده، بلکه در حقیقت این عنوان معنی نام اوست : آر – ودوی به معنی آخرین پادشاه است. این نام را در هنگام تولد مالبت پیشگو بر وی نهاد، که دو پیشگویی اش صحیح از آب در آمد: یکی اینکه قلمرو های باستانی دونه داین (آرنور و گاندور) زیر پرچم یک پادشاه متحد خواهد شد، و دیگری اینکه آرتداین نابود خواهد شد. پیشگویی سوم او هم به حقیقت پیوست : آرودوی آخرین پادشاه آرتداین بود.

به عنوان جانشین مستقیم ایسیلدور، آرودوی مدعی هر دو تاج و تخت آرنور و گوندور بود. در سال ۱۹۴۴ دوران سوم، اوندوهر، پادشاه گوندور، در نبردی به همراه هر دو پسرش از دست رفت و قلمرو جنوبی را بدون جانشینی بی واسطه رها کرد. بنابراین آرودوی بر ادعای خود بر سلطنت گوندور پافشاری کرد و اگر گوندوری ها او را قبول کرده بودند، قلمرو های دونه داین قبل از تقریبا یک هزار سال قبل از جنگ حلقه با هم متحد شده بودند. ولی گوندور ادعای او را نپذیرفت، و تاریخ شکل دیگری به خود گرفت. سی سال بعد، قلمرو شمالی در دست آرودوی، به دست شاه جادو پیشه ویران شد و آودوی اندکی بعد از این اتفاق در سرزمین های دوردست شمالی جان سپرد. بنابراین دومین پیشگویی مالبت به واقعیت پیوست و نسل پادشاهان آرتدین از بین رفت.

درباره اله سار