خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - افروزنده (نامی برای واردا، کسی که آسمان ها را با نور ستارگان روشن کرد)

افروزنده (نامی برای واردا، کسی که آسمان ها را با نور ستارگان روشن کرد)

ترجمه از از “تینتاله” عنوانی که به واردا نسبت داده می شود. در زمان های باستان، او کسی بود که ستارگان را در آسمان پدید آورد و با هنر او بود که فانوس های والار از روشنایی لبریز گشت.

بعد از از دست رفتن فانوس ها، و رفتن والار به آمان، واردا بود که ژاله های درخشان دو درخت والینور را در خمره هایی جمع کرد و با این کار، والینور از نور های طلائی و نقره ای رنگین گشت. وقتی والار اولین الف ها را در سرزمین میانه یافتند، واردا با استفاده از نور نقره ای تلپریون، ستاره های مهمی را در آسمان آردا برافروخت و برای الف ها روشنایی های عظیم تری در میان تاریکی های آردا پدیدار کرد. برای همین، الف ها او را النتاری می نامند، شهبانوی ستارگان. با این حال حتی در اواخر دوران سوم، گاهی اوقات واردا با عنوان قدیمی ترش خوانده می شد: تینتاله، افروزنده ی ستارگان.

درباره اله سار