خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایورین (دریاچه ای در سرچشمه ناروگ)

ایورین (دریاچه ای در سرچشمه ناروگ)

دریاچه ای که در جنوب ارد وترین قرار داشت و سرچشمه رود ناروگ را تشکیل میداد.

درباره اله سار