خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایترین (نامی برای ساحران)

ایترین (نامی برای ساحران)

نام ساحران در زبان سینداری.

درباره اله سار