خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایترون (نامی برای ساحران)

ایترون (نامی برای ساحران)

نام ساحران در زبان سینداری.

درباره اله سار