خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایتیلین (سرزمین باریکی از گوندور در شرق آندوین)

ایتیلین (سرزمین باریکی از گوندور در شرق آندوین)

قسمتی از گوندور در شرق رود آندوین، در مرز موردور. با تصرف میناس ایتیل و بازگشت نزگول به سرزمین سیاه، ایتیلین خالی از سکنه شد.

درباره اله سار