خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزنگاردی ها (سربازان ایزنگارد)

ایزنگاردی ها (سربازان ایزنگارد)

نام عمومی برای ساکنان و سربازان ایزنگارد، اما تالکین از آن بویژه برای اشاره به خادمان سارومان در جنگ حلقه استفاده کرده است.

درباره اله سار