خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - اینگوه (شاه مهین الفها)

اینگوه (شاه مهین الفها)

فرمانروای وانیار، که بعنوان شاه مهین تمام الفها شناخته می شد. در تانیکوئتیل و زیر تالارهای مانوه زندگی می کند.

درباره اله سار