آخرین مقالات فرهنگنامه

ایندور (پدر آیرین)

پدر آیرین اهل دور-لومین و خویشاوند هورین ثابت رای. تقریبا چیزی از زندگی او نمی دانیم، اما نسبت او با هورین نشان میدهد که او قبل از نیرنایت آرنویدیاد در دور-لومین زندگی می کرده.

در نسخه اولیه سیلماریلیون ایندور نقش مهمی داشت: او پدر بزرگ شخصی بود که بعدها تور نام گرفت. اگر داستان به همین منوال پیش میرفت ایندور ارباب دورلومین و پدر هورین می بود. اما جای او به گالدور پسر هادور داده شد و نقش ایندور یه یک اشاره جزئی در نارن ای هین هورین کاهش پیدا کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...