خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایلمن (فضای بالای آردا)

ایلمن (فضای بالای آردا)

در نظام کیهانی الفی، منطقه ای از هوای خالص بالاتر از ابرها جایی که ماه و خورشید در حرکتند و بالای آنها ستارگان کهن قرار دارند.

درباره اله سار