خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایلماره (خدمتکار واردا)

ایلماره (خدمتکار واردا)

مایایی تقریبا ناشناس در خدمت واردا. او اولین مایایی است که در والاکوئنتا نام برده شده و بصورت گذرا تنها بعنوان خدمتکار واردا معرفی شده. در منابع دیگر از او و ائونوه، چاووش مانوه، به عنوان قدرتمندترین مایار نامبرده شده.

درباره اله سار