خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شکارچی والار (از القاب اورومه)

شکارچی والار (از القاب اورومه)

شکارچی والار از القاب یکی از والار به نام اورومه است که در دوران شامگاه جهان، در سرزمین میانه موجودات ملکور را تعقیب و شکار می نمود.

درباره اله سار