خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هانتور (همراه تورین تورامبار و دورلاس)

هانتور (همراه تورین تورامبار و دورلاس)

یکی از مردان خاندان هالت، هانتور نام داشت که به همراه تورین تورامبار و دورلاس برای کشتن گلاورونگ راهی شدند اما هنگامی که از آبکندهای تیگلین بالا میرفت کشته شد.

درباره اله سار