خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سگ شکاری والینور (هوآن، بلای جان کارخاروت)

سگ شکاری والینور (هوآن، بلای جان کارخاروت)

سگ شکاری والینور از القاب هوآن است، تازی که در ماموریت یافتن سیلماریل، برن و لوتین را همراهی نمود.

درباره اله سار