خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیتائگلیر (کوههای مه آلود مرکز سرزمین میانه)

هیتائگلیر (کوههای مه آلود مرکز سرزمین میانه)

هیتائگلیر نام الفی رشته کوهی است که معمولا به نام کوههای مه آلود شناخته می شوند.