خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیتائگلیر (کوههای مه آلود مرکز سرزمین میانه)

هیتائگلیر (کوههای مه آلود مرکز سرزمین میانه)

هیتائگلیر نام الفی رشته کوهی است که معمولا به نام کوههای مه آلود شناخته می شوند.

درباره اله سار