خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - افسر ارشد آنگباند (لقب و درجه گوتموگ بالروگ)

افسر ارشد آنگباند (لقب و درجه گوتموگ بالروگ)

ارباب بالروگهای آنگباند، گوتموگ را افسر ارشد آنگباند می نامیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...