خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شهر پنهان (از نامهای گوندولین)

شهر پنهان (از نامهای گوندولین)

گوندولین یکی از شهرهای الدار در بلریاند بود که توسط کوههای احاطه گر کریساگریم از چشم خادمان و جاسوسان مورگوت پنهان شده بود و به همین دلیل هم قلمرو پنهان لقب گرفته بود.

درباره اله سار