آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شکافنده غارها (معنی فیلاگوند، لقب فینرود)

شکافنده غارها (معنی فیلاگوند، لقب فینرود)

فیلاگوند، لقبی بود که دورفها به فینرود، فرمانروای نارگوتروند داده بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...